A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) В СТАНИШІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі – бюджет участі) – частина місцевого бюджету Станишівської сільської ради, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району, відповідно до цього Положення.

1.2. Територіальна громада Станишівської сільської ради  Житомирського району – мешканці, які постійно проживають на території Станишівської сільської ради Житомирського району, спільні інтереси яких представляє  Станишівська сільська рада.

1.3. Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 20 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Станишівської сільської ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена відповідно до вимог даного Положення.

1.4. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно з вимогами цього Положення.

1.5. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням голови сільської ради, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в сільській раді.

1.6. Автор – особа, яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням.

1.7. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району шляхом заповнення бланку для голосування у паперовому або у електронному вигляді.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування проектних пропозицій бюджету участі (громадського бюджету) здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

2.3. Загальний обсяг бюджету участі (громадського бюджету) на наступний бюджетний рік складає 3 відсотки від затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду сільського бюджету на поточний бюджетний період. Абсолютний обсяг фінансування бюджету участі визначається на дату установчого засідання Координаційної ради щодо старту прийому проектних пропозицій.

2.4. За рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) у Станишівській сільській раді Житомирського району можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування членами територіальної  громади Станишівської сільської ради Житомирського району.

2.5. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.

2.6. Вартість однієї проектної пропозиції, що буде профінансована за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) не повинна перевищувати 300 тис. грн.

2.7. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути відкориговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою та телефоном). В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

3.1. Координаційна рада для організації, координації впровадження та реалізації бюджету участі в районі (далі – Координаційна рада) – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в Станишівській сільській раді Житомирського району. До складу Координаційної ради входить не більше 11 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району.

3.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням сільського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району.

3.3. Оголошення про формування персонального складу Координаційної ради розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше як за 15 днів до її затвердження. До складу Координаційної ради включаються представники територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району. Причому від одного населеного пункту включається лише один представник.

3.4. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради Житомирського району .

3.5. Функції Координаційної ради:

 - приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення;

- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);

- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій у перелік для голосування;

- визначати абсолютний обсяг фінансування бюджету участі на наступний рік у відповідності до пункту 2.3. даного Положення та процентне співвідношення суми для кожної номінації (пункт 4.1.2. Положення);

- отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі (громадського бюджету) на засіданнях постійних депутатських комісій, пленарних засіданнях сільської ради.

- контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі (громадського бюджету), у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Стани шевської сільської ради  про час та місце проведення засідання.

3.6. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

3.7. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження головою сільської ради, з правом внесення змін до її складу за відповідними поданнями.

3.8. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

3.9. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі (громадський бюджет).

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1. Вимоги до проектних пропозицій:

4.1.1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

4.1.2. Проектні пропозиції подаються у двох номінаціях:

- для реалізації в окремому населеному пункті;

- для реалізації на території Станишівської сільської ради;

Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

- одна заявка – один об'єкт;

- узгодженість мети та результату;

- можливість реалізації протягом бюджетного року.

4.1.3. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції Станишівської сільської ради.

4.1.4. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до  комунальної власності сільської ради  та/або відповідати затвердженій містобудівній документації.

4.2. Проектні пропозиції, які подаються на конкурс, що будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету), оформлені згідно з цими вимогами, мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 20 членів територіальної громади (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують.
4.3. Проектні пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу  Станишівської сільської ради: 12430, село Станишівка, вул.Парникова, 3, е-mail:stansilrada@ukr.net/

Інформація щодо конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради Житомирського району у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».

4.4. До проектної пропозиції автором обов'язково додається розрахунок витрат.

4.5. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету), за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».

4.6. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.7. Об'єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

4.8. Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій.

4.9. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

5.1. Фінансово-економічний відділ сільської ради (далі – уповноважений робочий орган) разом з представником Координаційної ради веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету).

5.2. Уповноважений робочий орган перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції. Передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів сільської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій (з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій);

5.3. У рамках бюджету участі (громадського бюджету) не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

5.3.1. Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

5.3.2. Суперечать затвердженим програмам Станишівської сільської ради, або дублюють заходи, які передбачені цими програмами;

5.3.3. Суперечать чинному законодавству України;

5.3.4. Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

5.4. Уповноважений робочий орган оприлюднює подані проектні пропозиції на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)» та передає в електронному або паперовому вигляді до Координаційної ради.

5.5. За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада формує перелік тих, що відповідають вимогам цього Положення та будуть представлені для голосування. Уповноважений робочий орган оприлюднює перелік таких проектних пропозицій на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради та в місцях, що будуть визначені для голосування.

5.6. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Відбір проектних пропозицій, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади Станишівської сільської ради, які мають реєстрацію місця проживання, шляхом заповнення електронної форми для голосування, або особисто бюлетенями в офіційних пунктах для голосування за наявності паспорта та ідентифікаційного коду (або надання довідки про його відсутність з релігійних або інших переконань).

6.2. Координаційна рада визначає перелік офіційних пунктів голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку. Уповноважений робочий орган оприлюднює вищезазначену інформацію не пізніше ніж за 14 календарних днів до дня початку голосування на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

6.3. Бланки для голосування можна буде отримати в офіційних пунктах для голосування в період їх роботи. Також у цих пунктах можна буде ознайомитися з переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні.

6.4. Голосування відбувається шляхом:

6.4.1. Заповнення відповідної форми для голосування.

6.4.2. Особистого голосування в офіційних пунктах для голосування.

6.5. Голосування за проектні пропозиції триває протягом періоду, визначеного Координаційною радою, після їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

6.6. На бланках для голосування громадяни можуть вибрати не більше трьох проектних пропозицій у кожній номінації.

7. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ)

7.1. Встановлення підсумків голосування у номінаціях для реалізації в окремому населеному пункті та для реалізації в окремій територіальній громаді передбачає не просто підрахунок голосів, відданих за проектну пропозицію, а визначення відсотка голосів "За" від числа виборців у тому населеному пункті чи територіальній громаді, щодо яких вносилася бюджетна пропозиція.

7.2. Інформація про підсумки голосування зі сформованим рейтинговим списком проектних пропозицій оприлюднюється в офіційних пунктах голосування та на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

7.3. Результати голосування засвідчуються протоколом Координаційної ради.

7.4. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможцем визначають ту, яка має меншу вартість.

7.5. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, що набрали найвищий відсоток чи/та найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів бюджету участі, виділених на їх реалізацію на наступний рік.

7.6. У разі обмеження фінансових ресурсів бюджету участі на реалізацію проектної пропозиції з рейтингового списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до перевищення сум, виділених для реалізації.

8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Проектні пропозиції, що перемогли шляхом голосування, підлягають включенню до проекту Програми соціально-економічного розвитку та проекту сільського бюджету на наступний рік.

8.2. Уповноважений робочий орган оприлюднює інформацію головних розпорядників бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій та використання коштів пов'язаних з фінансуванням з бюджету участі, зокрема на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь